Veritas

Logga in

  swedish swedish russian
 

Det fullständiga avslutandet av den ”dolda feodalismens”
historiska tidsålder över hela världen

Projektet

Svea Rikes Konstitution

2012

Det föreslagna utkastet till konstitution - som först och främst är ett förslag till de möjliga besluten om eventuella förändringar eller tillägg till den gällande konstitutionen av Svea Rike, som konsekvens vid de aktuella behoven.

Innehåll:

Jag är en människa, skapad av de högre makterna, och
planeten Jorden är mitt hem.
Jag är en svensk medborgare.
Jag är fullt medveten och tar ansvar för mitt förflutna, min nutid och framtid.
Jag är en del av den Svenska Staten.
En familj är en grund för staten.
Grunden för en familj är jag och mina nära och kära.
Mina barn, min älskade, mina föräldrar och mina förfäder - detta är min familj!
Och minnena av dem alla kommer att vara i evighet!

Jag har full förståelse och tar ansvar för Sveriges förflutna,
för dess nutid och för den svenska statens framtid,
därför att den svenska staten - är jag!
Det här är mitt liv idag!
Det här är livet för mina barn!
Det här är livet för mina barnbarn!
Det här är mitt framtida liv!
Därför tänker, säger och gör jag bara sådant,
som kan påverka min omgivning på endast ett positivt sätt.

Jag, . ... ... ..., är en människa, som är bosatt på planeten Jorden och är en svensk medborgare.
Jag är fullt medveten om och tar ansvar för min högtidliga och personliga röstning för den nya Svenska konstitutionen för år 2012!

Kapitel 1. Konstitutionen

Den existerande konstitutionen ses över samt korrigeras vid behov vart fjärde år, direkt efter att en ny stadsminister väljs av folket.
Stadsminister intar sin post genast efter att konstitutionen ses över och möjligen korrigeras samt godkänns.
Konstitutionen skall vara ett obligatoriskt studieämne som skall noggrant studeras i samtliga skolor, från den allra yngsta åldern på skolbarnen.tillbaka

Kapitel 2. Makt

Makt är en möjlighet för folket att uppfylla sin vilja.

Avsnitt 2.1. Makten i landet tillhör landsbefolkningen

Från och med nu skall statsstyrelsen kallas för ”Det Statliga Uppfyllningsorganet” och får uppgiften att uppfylla folkets vilja inom ramen för Svea Rikes lag.

Kapitel 3. Öppen röstning

Alla omröstningar i landet är öppna, då detta är en grund till fullständig demokrati inom olika beslut.tillbaka

Kapitel 4. Värderingar

Avsnitt 4.1. En människas liv

Det mest dyrbara en människa äger är hennes liv. En människas liv är heligt och oberörbart. En människas liv är ett utrymme för en männiuskas gärningar. Mänsklighetens gärningar på Jorden är ett utrymme för mänsklighetens gärningar.
Livet är mänsklighetens ägodel, på samma sätt som utrymmet för mänsklighetens gärningar också är det.
Det finns ingen människa i världen, som äger rätten till att ta en annan människas liv.

Avsnitt 4.2. Mänskliga tankar

En människas tankar är den mest viktiga beståndsdelen av en människa. En människas tankar är samma sak som en människas informationsfält.tillbaka

Avsnitt 4.3. En människas informationfält

En människas informationsfält är en människas privata ägodel, det är heligt och oberörbart. Detta informationsfält skall vara skyddat från alla former av främmande intrång.
Det finns ingen människa i världen, som äger rätten till att göra intrång i en annan människas informationfält.

Avsnitt 4.4. Mänsklighetens gemensamma informationsfält

Alla människor är förenade med ett enda, gemensamt informationfält.
En enskild människas informationsfält är en del i mänsklighetens gemensamma informationfält, vilket i sin tur är en gemensam ägodel. Detta innebär att ingen av människorna har rätt till att enväldigt äga eller styra över mänsklighetens gemensamma informationfält. Desto mer, har ingen människa rätt att göra negativa inverkningar på mänsklighetens gemensamma fält genom direkt eller indirekt inverkan. Detta är att missbruka sin styrka och vilja.tillbaka

Avsnitt 4.5. En människas gärningar och pengar

Vartenda gärning som en människa utför är ett resultat av hennes privata energi (kraft).
En individs privata energi är en del av mänsklighetens gemensamma energifält, kraftfält.
Därför har ingen enskild människa rätt till att äga, styra över eller påverka det gemensamma kraftfältet på ett negativt sätt.
När en människas egna energi uttrycks i förhållande till mänskligheten, mäts detta skeende ofta i en pengasumma (exempelvis så omsätts energin en person lämnar ifrån sig vid utförandet av sitt arbete, i lönen han eller hon får av arbetsgivaren, alltså i en pengasumma).tillbaka

Avsnitt 4.6. Pengar

Pengar är en del av förhållandena inom samhället och existerar inte avskiljt från människorna vars beteende de påverkar.
Av detta följer, att ingen människa har rätt till att påverka denna fria energiflöde, som uttrycks i ett pengavärde, på ett negativt sätt, vare sig denna påverkan sker direkt eller indirekt.
Mänsklighetens gemensamma kraftfält, vars motsvarighet i dagens läge ofta är pengar, är en gemensam ägodel. Detta leder till att ingen enskild människa äger rätten till att ensam inneha eller styra över dem.
Ingen människa har rätt till att påverka det fria flödet av pengar på ett negativt sätt, vare sig detta sker i hans eller hennes hem, på arbetsplatsen eller på vilken annan plats som helst.

Avsnitt 4.7. Det privata kapitalet

Privat kapital är en utrycksform av individens energi som uttrycks i en pengasumma.tillbaka

Kapitel 5. Svenska Centralbanken

Avsnitt 5. 1. Den Svenska Centralbankens uppgifter och tillhörighet

Den Svenska Centralbanken är ett helt statligt bolag. Ingen privatperson har rätt att helt eller delvis äga detta bolag.
Den Svenska Centralbankens uppgifter är att förse Sveriges invånare med pengar efter behov, på ett harmoniskt och välgörande sätt som gynnar vårt fäderneslands vidareutveckling. Pengarna sprids ut mellan den svenska befolkningen och grundar sig på antalet arbetande och icke – arbetande svenska medborgare.tillbaka

Avsnitt 5.2. Myntutgivning

Rätten till all myntutgivning i Svea Rike ägs uteslutande av Svenska Centralbanken, endast efter statens beställning och efter ett godkännande av folket.tillbaka

Avsnitt 5.3. Utlåningsräntan

Utlåningsräntan i den Svenska Centralbanken är lika med 0%. Brukande av den svenska kronan på svensk mark skall vara helt räntefritt.
Landets valuta är svensk krona. En krona skall vara en beständig ekonomisk enhet, som bestäms av antalet invånare i vårt land och av antalet varor som produceras i Sverige.tillbaka

Kapitel 6. Värdefulla behov och nödvändiga förhållanden för ett människoliv

De mest värdefulla behoven för ett hälsosamt liv: luft, vatten och föda.
Sundhet och styrka hos varje människa är den viktigaste grunden för att hela mänskligheten ska må bra. Därför är detta den högsta prioriteringen för oss.
Tillgång till ren luft, rent vaten och naturlig föda är det mest grundläggande behovet för ett sunt livsförhållande för hela mänskligheten.
Energin som vi får från solen är ovillkorlig, den skapar grunden för liv på vår planet. Därför bör själva levnadsprocessen av en person ses som dennes möjlighet till självförverkligande.tillbaka

Kapitel 7. Frihet

Avsnitt 7.1. Friheten som en form av självinsikt och ansvarsfullhet

Frihet är detsamma som självinsikt och ansvarstagande för alla möjliga orsaker som ens gärningar kan skapa.tillbaka

Kapitel 8. Egendom

En persons privata egendom bestäms av gränserna av hans utryckta energi, inom gränserna för hans familjs fysiska behov.tillbaka

Kapitel 9. Skola, utbildning och uppfostran

Varje medborgares (inklusive personen som styr landet) plikt är att bidra till att skapa ett gynnsamt förhållande för god uppfostran och utbildning av människor från och med deras barndomsålder.

Kapitel 10. Ekonomisk verksamhet

Ekonomisk verksamhet innebär vilken som helst skapande verksamhet av en männniska, grundad på energiomväxlingen i samhället.tillbaka

Avsnitt 10.1. Uppgifter och mål av den ekonomiska verksamheten

Den ekonomiska verksamhetens mål är skapande, kontroll och en harmonisk utspridning av ekonomiska resurser för att skapa gynnsamma förhållanden för en sund och fördelaktig utveckling av samhället. Därför skall inställningen ”finansiell vinst som mål för ekonomisk verksamhet” inte existera.tillbaka

Kapitel 11. Det personliga livsrummet

Ett personligt livsutrymme för en familj är ett nödvändigt krav för ett hälsosamt liv för hela Jordens befolkning. Det ska vara en tomt av minst en hektars area som är lämplig för ett sunt leverne av en familj.tillbaka

Kapitel 12. Värderingar och bedömning av dem

Värderingar och deras bedömning är fullständigt beroende av deras påverkan på de gynnsamma livsförhållandena och på all mänsklig verksamhet på vår jord.

Kapitel 13. Hälsovård

Statens huvudsakliga uppgift är att skapa och därefter upprätthålla gynnsamma förhållanden för existensen av ett sunt och kraftfullt samhälle.
Därför skall all medicinsk vård vara helt kostnadsfri.tillbaka

Kapitel 14. Krig, militär rustning och soldaten i stridsberedskap samt i krigstjänst

Avsnitt 14.1. Krig

På samma sätt som vilket våldsdåd eller intrång på en persons suveränitet som helst, är krig samt verbala eller fysiska kränkningar av vår nationella suveränitet (eller av ett annat lands suveränitet) totalt förbjudna.

Avsnitt 14.2. Militär rustning

Tillverkningen av militär rustning skall endast vara statligt, fullständigt transparent och skall styras av presidenten, som i sin tur är skyldig till att redovisa samtliga uppgifter rörande vårt lands militära beväpning inför det svenska folket.tillbaka

Avsnitt 14.3. En krigares (soldats) och en polismans/poliskvinnas uppgifter

En soldat skall vara bunden till sin militära tjänst. En krigare i Sverige är en person som alltid är redo för att ge sig ut i strid för att försvara rätten till ett fredligt liv på vår jord.
Värnplikten är en mycket hedersam uppgift och en helig plikt för varje svensk man!
En krigare som har tagit livet av en annan människa har ansvar för sin handling inför andra människor samt inför vår svenska lag.
En person, som direkt eller indirekt har befallit någon att ta livet av en människa, har fullt ansvar för konsekvenserna av sin befallning inför andra människor samt inför vår svenska lag.tillbaka

Avsnitt 14.4. Polismyndigheten och polisen i tjänst

Att vara en polis är en hedersam uppgift som man kan få av staten.
En polis äger samma rättigheter som vilken annan svensk medborgare som helst. Uppgiften som en polisman eller poliskvinna har är att bidra till att upprätthålla tryggheten och sundheten i samhället.

Kapitel 15. Rättsväsendet

Rättväsendet är en statlig organisation vars uppgifter är att fatta olika beslut som stödjer laglydnaden i vårt fädernesland, i motsvarighet med det svenska folkets åsikter.tillbaka

Avsnitt 15.1. Rättsväsendets verkställande organ

Alla organ inom rättsväsendet är givetvis statligt ägda.
Att vara en stämningsman är en hedersam uppgift för utvalda medborgare.
Stämningsmän har samma rättigheter som alla svenska medborgare har, fast de har även sina tjänsteplikter att uppfylla.
En rättegång skall utföras av nämndemän under kontroll av domare och advokater för att se till att rättsprocessen försiggår på rätt sätt.
Rättsliga förfaranden i landet skall vara fullständigt kostnadsfria.tillbaka

Kapitel 16. Stadsminister och regeringen

Att vara en stadsminister är en hedersam plikt för en av det svenska folket utvald medborgare i Sverige. Stadsministers uppgift är att förmedla det svenska folkets viljor och behov till den överiga världen och att alltid göra sitt bästa för att uppfylla de ovan nämnda viljorna och behoven.
Regeringen är ett organ som styr landet. Regeringen skall lyda Svea Rikes stadsminister och det svenska folket, som valt denna stadsminister.

 tillbaka

 
 
 
© Veritas
Org/num: 802461-5356

Bankgiro: 794-1578
Iban-nummer: SE2350000000052261030711
Bic-kod: ESSESESS